22.12.2021 - Announcement

Уведомяваме Ви, че„ГАЕА – ЗЕЛЕНА АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ” ЕАД има следното инвестиционно предложение: УВЕЛИЧАВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЦИ С КОДОВЕ 19 12 04 И 03 03 07, С КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ С КОД R12 И СЪХРАНЕНИЕ С КОД R13 НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЛОЩАДКА № 1 ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, с адрес: с. Златна Панега, п.к. 5760, област Ловеч, община Яб ...

Read more
2021 December
2016 December
2014 November
2013 July January
Show results from (1 - 1). Total records (1), total pages (1).