ГАЕА е компания за управление на отпадъци, която дава решения въз основа на следната йерархия на управлението на отпадъците:

Предотвратяване – означава да се предприемат мерки преди дадена субстанция, материал или продукт да стане отпадък.
Повторно използване – всяка дейност, чрез която продукти или техни компоненти, които не са отпадък, се използват отново.
Рециклиране – всяка възстановяваща дейност, чрез която отпадъците се преработват в първоначалните продукти, материали или субстанции или се използват за други цели.
Енергия от отпадъци – добиване на енергия от отпадъци чрез директно използване на отпадъците за гориво или индиректно – чрез преработката на отпадъците в друг тип гориво.
Депониране – означава окончателното изхвърляне на отпадъци, които не подлежат на рециклиране.