Оползотворяването в циментовата индустрия е най-оптималният начин за добиване на енергия и материали от отпадъци. По този начин се предлага безопасно и благонадеждно решение за обществото, околната среда и циментовата индустрия, като се заменят невъзстановимите източници на енергия с битови отпадъци при стриктно контролирани условия.

Оползотворяването и добиването на алтернативни горива е решение, защото намалява зависимостта от твърдите изкопаеми горива, като същевременно допринася за намаляване на нивата на вредните емисии. От използването на алтернативни горива се извличат много ползи, сред които по-малката необходимост от изкопни дейности и по-добър екологичен отпечатък от подобни дейности. Намаляването на клинкера в цимента е пример за позитивния принос на Европейската Циментова Индустрия към управлението на ресурсите.

Използването на алтернативни материали в циментовата индустрия намалява въглеродните емисии в световен мащаб и не влияе негативно върху емисиите при производството, нито върху качеството на околната среда или качеството на крайния продукт. Следователно оползотворяването в циментовата индустрия се осъществява по безопасен и благонадежден начин, като така няма ефект върху здравето и безопасността на работниците или на жителите на околните населени места.