Инсталация за производство на инженерно гориво Качество Твърди алтернативни горива Течни алтернативни горива Гуми излезли от употреба Биомаса

Специализираната лаборатория на ГАЕА изготвя рутинни анализи на готовото инженерно гориво (нетна калоричност, влажност, хлор и сяра), както и анализи на използвани към момента или потенциални суровини съгласно стандарта CEN/TC 343 SRFл