Инсталация за производство на инженерно гориво Качество Твърди алтернативни горива Течни алтернативни горива Гуми излезли от употреба Биомаса

Доставените материали за производството се поставят в специално обособени за целта места и от там отиват в първичния шредер. Вече нарязания материал чрез ленти се пренася до втория етап за допълнителна обработка. Разделянето на използваемата лека фракция от инертните материали (малки камъчета, парчета стъкло, метали, мръсотия и пясък) се постига чрез вибриращо сито. След вибриращото сито материалът влиза във въздушен сепаратор, който продължава да разделя леката фракция (по-сухи и двуизмерни частици) от тежката (мокри, по-тежки и триизмерни частици). Отделената лека фракция чрез лента преминава до вторичния шредер. Нарязаният материал се складира или на купчини на специално определено място, или се изпраща директно в складов силоз, от където се подава към пещта.