Инсталация за производство на инженерно гориво Качество Твърди алтернативни горива Течни алтернативни горива Гуми излезли от употреба Биомаса

Чрез доставянето на алтернативни горива за циментовите пещи ГАЕА допринася за опазването на околната среда на планетата ни и за подобряване на начина на живот. Ползите са:

  • Използването на отпадъци като алтернативни горива намалява използването на невъзстановими изкопаеми твърди горива като въглищата и намалява негативното влияние върху околната среда, което обичайно произтича от добива на въглища.
  • Използването на отпадъци като алтернативни горива допринася за намаляването на вредните емисии, каквито са парниковите газове, като заменя използването на твърди горива с материали, които иначе трябва да бъдат изгорени със съответните емисии и остатъци.
  • Използването на алтернативни горива в циментовите пещи максимизира процеса на възстановяване на енергия от отпадъци. Цялата енергия се използва директно в пещите за производство на клинкер. Освен това се увеличава и възстановяването на негоримата част от отпадъците и елиминира необходимостта от изхвърляне на шлак или пепел, тъй като неорганичната част заменя суровините в цимента.