22.12.2021 - Уведомление

Уведомяваме Ви, че„ГАЕА – ЗЕЛЕНА АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ” ЕАД има следното инвестиционно предложение: УВЕЛИЧАВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЦИ С КОДОВЕ 19 12 04 И 03 03 07, С КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ С КОД R12 И СЪХРАНЕНИЕ С КОД R13 НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЛОЩАДКА № 1 ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, с адрес: с. Златна Панега, п.к. 5760, област Ловеч, община Яб ...

Вижте повече

19.07.2013 - Обява за обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма „„ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия” АД, ЕИК: 202134904 , Адрес за кореспонденция: област София, община Искър, гр. София, район Искър, ул. (бул.) „Поручик Неделчо Бончев” № 6, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Антониос Николопулос - Изпълнителен Директор, служ. тел.: 02976 00 89, факс: 02976 00 72 има следното инвестиционно пред ...

Вижте повече

10.01.2013 - Членство

Считано от декември 2012 ГАЕА Зелена Алтернативна Енергия е член на AMCHAM – Американската Търговска Камара в България.

Вижте повече
Показване на резултати от (1 - 5). Общо записи (5), общо страници (1).