Уведомяваме Ви, че„ГАЕА – ЗЕЛЕНА АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ” ЕАД има следното инвестиционно предложение:

УВЕЛИЧАВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЦИ С КОДОВЕ 19 12 04 И 03 03 07, С КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ С КОД R12 И СЪХРАНЕНИЕ С КОД R13 НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЛОЩАДКА № 1 ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, с адрес: с. Златна Панега, п.к. 5760, област Ловеч, община Ябланица, ул. „Шипка” № 2 (адрес по кадастър: с. Брестница, п.к. 5761, ул. „Шипка” № 2), ПИ с идентификатор 06450.501.1 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, номер по предходен план УПИ I – 50012, кв.50, складово пространство с площ от 200 кв.м., находящо се в непосредствена близост до Инсталация за производство на алтернативни горива/Шредираща инсталация/, за чиято дейност има издадено разрешение, въз основа на Решение № 08-ДО-00000324-01/14.01.2015 г. на РИОСВ – Плевен.

Площадката е разположена на територията на циментов завод „Златна Панега Цимент“ АД и се ползва за осъществяване дейностите на „ГАЕА- Зелена Алтернативна Енергия“ ЕАД, съгласно договор за наем между страните от 17.07.2012 г.

Инвестиционното предложение (ИП) не е ново, а е за разширение на вече съществуващата дейност на дружеството. Предвидената в настоящото уведомление за ИП промяна е необходима, с оглед планирана оптимизация на дейността на дружеството, на база на съществуващия реален технически капацитет на инсталацията и площадката за извършване на разрешените ѝ, с Решение № 08-ДО-00000324-01/14.01.2015 г. на РИОСВ – Плевен, дейности.

Основна дейност на „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия“ ЕАД е извършване на дейности с отпадъци, въз основа на разрешение, издадено с Решение № 08-ДО-00000324-01/14.01.2015 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, съгласно ЗУО. Разрешени са следните дейности по оползотворяване, съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от ЗУО:

  • R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11, предварително третиране - смесване, хомогенизиране, шредиране;
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. (временно съхраняване означава предварително съхраняване по смисъла на§ 1, т. 27от допълнителните разпоредби).

Дружеството изпълнява своята дейност в Инсталация за производство на алтернативни горива/ шредираща инсталация/ и площадка за съхранение на отпадъци, намиращи се на територията на циментов завод „Златна Панега Цимент“ АД. Същата инсталация попада в обхвата на издадено Комплексно разрешително (КР) № 76/2005 г., актуализирано с Решение № 76-Н0-И0-А3/2017 г. на ИД на ИАОС на „Златна Панега Цимент“ АД, като същото е собственик и оператор на инсталацията. Инсталацията за производство на алтернативни горива и площадката за съхранение на отпадъци се ползва от „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия“ ЕАД въз основа на сключен договор за наем със собственика „Златна Панега Цимент“ АД

Процеса по оползотворяването на отпадъците включва:

§ Доставка на отпадъците до площадката за временно съхранение.

§ Съхраняване до извършване на операция по оползотворяване (R13)

§ Надробяване и хомогенизиране на отпадъците (R12) в шредиращата инсталация.

ГАЕА -Зелена Алтернативна Енергия” ЕАД използва за операцията по оползотворяване с код R12 Инсталация за производство на алтернативни горива/ шредираща инсталация/. Капацитетът на инсталацията е 10т/ч. След преработка на отпадъците се получава ситна хомогенна смес – инженерно гориво, което се подава като алтернативно гориво в пещите за производство на циментов клинкер на „Златна Панега Цимент“ АД.

С настоящото уведомление за инвестиционно предложение, Възложителят планира увеличение на постъпващите количества отпадъци с кодове 19 12 04 и 03 03 07 на Площадка № 1, за които са разрешени дейности по оползотворяване с кодове R12 и R13, съгласно Решение № 08-ДО-00000324-01/14.01.2015 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, както следва:

Вид на отпадъка

Дейности,

кодове

Текущо включени количества по Решение № 08-ДО-00000324-01/14.01.2015 г

Планирана промяна/ увеличение на количествата, за което се подава настоящото ИП

(тон/год.)

Произход

Код

Наименование

1

2

3

4

5

6

1

19 12 04

Пластмаса и каучук

R13, R12 (смесване, шредиране, хомогинезиране)

5000

25 000

От физически и юридически лица по смисъла на ТЗ, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или комплексно разрешително по глава седма, раздел II на ЗООС за дейност R12 на отпадъци

2

03 03 07

Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон

R13, R12 (смесване, шредиране, хомогинезиране)

2000

10 000

От физически и юридически лица по смисъла на ТЗ

Чрез предвидената промяна по увеличаване на количествата отпадъци с кодове 19 12 04 и 0303 07, сумарното количество на третираните отпадъци чрез операция по оползотворяване, обозначенa с код R12 в Инсталацията за шредиране, няма да доведе до надвишаване на разрешените количества в условие 11.5.4.1 от КР № 76/2005 г, актуализирано с Решение № 76-Н0-И0-А3/2017 г. на ИД на ИАОС на „Златна Панега Цимент“ АД, с което е спазено условие № 7.2 от Решение № 08-ДО-00000324-01/14.01.2015 г. на Директора на РИОСВ – Плевен.

Методите и технологията за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията не се изменят съгласно описаните в т.II на Решение № 08-ДО-00000324-01/14.01.2015 г. на Директора на РИОСВ – Плевен.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, допълнително електро и водоснабдяване, газопроводи, пътища и улици, изкопни работи и ползване на взрив.

Строителни, ремонтни, разширителни и други подобни дейности на площадката за дейности с отпадъци не се предвиждат.

Обратно в новините