Уведомяваме Ви, че фирма„ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия” АД, ЕИК: 202134904 ,

Адрес за кореспонденция: област София, община Искър, гр. София, район Искър, ул. (бул.) „Поручик Неделчо Бончев” № 6, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Антониос Николопулос - Изпълнителен Директор, служ. тел.: 02976 00 89, факс: 02976 00 72

има следното инвестиционно предложение: обособяване на част от площта на бетонов център, като площадка за извършване на дейност по оползотворяване на отпадъци.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение се състои в използване на част от площта на бетонов център, като площадка за извършване на дейност по оползотворяване на отпадъци с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им), съгласно Приложение № 2 на Закон за управление на отпадъци.

Площадката е с местонахождение гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, поземлен имот с идентификатор № 56784.536.859 (Район Южен, ул.”Братя Бъкстон”, 161, УПИ ІІ, квартал 20). Цялата площ е с твърда настилка, което не позволява пряк достъп до подземните води и почвите.

Поземленият имот с № 56784.536.859 е собственост на „Златна Панега Цимент” и ще бъде експлоатирана от „ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия” АД, по силата на Договор за наем.

Площадката е разположена върху урбанизирана производствена зона, с начин на трайно ползване за друг вид производствен складов обект. Тя е отделена от останалите производствени инсталации в бетоновия възел. Има постоянна ограда и има непрекъсната охрана.

Не се предвижда изграждане на нова технологична инфраструктура, електропровод и изкопни работи, както и използване на допълнителни природни ресурси.

Обратно в новините