Според Световния Бизнес Съвет за Устойчиво Развитие (СБСУР) „корпоративната социална отговорност е непрестанната ангажираност на бизнеса да действа етично и да допринася за икономическото развитие, като същевременно повишава качеството на живот на своите работници и служители и техните семейства, както и на местната общност и на обществото като цяло”.

С цел да съблюдава това твърдение ГАЕА следва Политиката на Група ТИТАН относно Корпоративната Социална Отговорност,както и Европейската Политика за Корпоративна Социална Отговорност.