19.07.2013 - Обява за обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма „„ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия” АД, ЕИК: 202134904 , Адрес за кореспонденция: област София, община Искър, гр. София, район Искър, ул. (бул.) „Поручик Неделчо Бончев” № 6, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Антониос Николопулос - Изпълнителен Директор, служ. тел.: 02976 00 89, факс: 02976 00 72 има следното инвестиционно пред ...

Вижте повече
Показване на резултати от (1 - 1). Общо записи (1), общо страници (1).